سوابق برگزاری

مجموعه سرزمین سبز صدرا ، تحقق رویای شماست
همایش
1394
بانک مهر اقتصاد
همایش
1394
اداره کل فرهنگ و ارشاد
همایش
1392
سرزمین سبز
همایش
1394
اداره کل تامین اجتماعی استان فارس
همایش
1394
آموزش پرورش