سازمان های مردم نهاد

مجموعه سرزمین سبز صدرا ، تحقق رویای شماست

مجموعه سرزمین سبز از بدو تاسیس کوشیده است تا همکاری نزدیکی با دیگر سازمان های مردم نهاد (NGO) داشته باشد ودر این راستا امادگی خود را جهت برگزاری رایگان همایش ها ی وابسته به این نهادها اعلام می دارد.