کلینیک دندانپزشکی

مجموعه سرزمین سبز صدرا ، تحقق رویای شماست

نظر به اهمیت سلامت دهان و دندان علاوه بر ارائه خدمات در کلوپ سلامتی شهروندان محترم می توانند از خدمات این کلینیک استفاده نمایند.
در این کلینیک علاوه بر کارهای عمومی دهان و دندان در اوقات تعیین شده دندانپزشکان در رشته تخصصی نیز به مراجعین خدمات رسانی مینمایند.